ตารางการจัดการเรียนรู้ ระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล