สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษา 1/2566
ตารางสอบ
ประกาศ ตารางสอบ English Proficiency Examination for Graduate and Undergraduate Programs Third Round รอบที่ 3 ฉบับที่ 458/2566

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2566
ประกาศ ตารางสอบ English Proficiency Examination for Graduate and Undergraduate Programs Third Round รอบที่ 3 ฉบับที่ 458/2566