ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสหวิทยาการ

คณะคริสตศาสนศาสตร์