ชุมชนการปฏิบัติ

1) ชุมชนการปฏิบัติ การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
2) ชุมชนการปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
3) ชุมชนการปฏิบัติ การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
4) ชุมชนการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
5) ชุมชนการปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
6) ชุมชนการปฏิบัติ การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
7) ชุมชนการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ เพื่อเข้าสู่การทำงาน
8) ชุมชนการปฏิบัติ เสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ
9) ชุมชนการปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
10) ชุมชนการปฏิบัติ IT SPACE
11) ชุมชนการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
12) ชุมชนการปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)
13) ชุมชนการปฏิบัติ การจัดการสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
14) ชุมชนการปฏิบัติ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
15) ชุมชนการปฏิบัติ การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้มีคุณภาพตาม TCI กลุ่ม 1
16) ชุมชนการปฏิบัติ การบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการประทับใจ
17) ชุมชนการปฏิบัติ เสริมสร้างพลังชีวิตคิดบวก
18) ชุมชนการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน
19) ชุมชนการปฏิบัติ ส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์
20) ชุมชนการปฏิบัติ การพัฒนางานพัสดุดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
21) ชุมชนการปฏิบัติ การเบิกเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
22) ชุมชนการปฏิบัติ การให้บริการงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียน
23) ชุมชนการปฏิบัติ ระบบสารสนเทศการให้บริการยานพาหนะ
24) ชุมชนการปฏิบัติ การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
25) ชุมชนการปฏิบัติ การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตของบุคลากร
26) ชุมชนการปฏิบัติ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย