แนะนำการใช้งาน

- แนะนำใช้ Google Chome (Web Browser) ในการใช้งานระบบ
- มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับระบบติดต่อ
  สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร 034-388-555 ต่อ 2101-2103

ปัญหาที่พบบ่อย

1. ไม่พบชื่ออาจารย์ผู้สอนใน มคอ. 3 หรือ 4

ตอบ : ติดต่อฝ่ายวิชาการ แจ้งชื่ออาจารย์เพิ่มเติม โทร 034-388-555 ต่อ 1152

2. บันทึกแล้วข้อมูลหาย หรือแสดงข้อมูลไม่ครบ

ตอบ : เนื่องจากการ copy ข้อมูลจาก Word อาจมีอักชระแอบแฝง ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ได้หรือไม่ครบ แก้ไขได้โดย 2 วิธี คือ
1. พิมพ์ข้อมูลลงใน Textbox โดยตรง
2. Copy ข้อมูลไปวางในโปรแกรม Notepad แล้วจึง copy มาวางใน Textbox

3. รายวิชาไม่แสดงใน มคอ. 5 หรือ 6

ตอบ : รายวิชาที่จะแสดงใน มคอ. 5 หรือ 6 จะต้องมีการกดส่ง มคอ. 3 หรือ 4 ให้คณบดีก่อน

ดาวน์โหลด

- คู่มือการใช้งานระบบ
- Google Chome (Web Browser) - ฟอนต์ TH Sarabun New
LOGIN
กรอก Uaername และ Password เพื่อเข้าระบบ