คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสำหรับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในการให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน โดยตรงกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลและมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การบริหารจัดการ และคุณภาพทางวิชาการ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ

หลักเกณฑ์การ ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

1. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. การร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 2.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่
 2.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
 2.3 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
 2.4 การกระทำที่เข้าข่ายการผิดจริยธรรม
3. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
4. การใช้บริการ ร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

วิธีการ ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ หรือ E-mail ของผู้ ร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากร/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจแนบเอกสารหรือภาพถ่ายที่ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้

กรุณาให้ข้อมูลในการติดต่อท่าน เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ หรือ ขอข้อมูลเพิ่ม หรือ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบ

ข้าพเจ้ารับทราบข้อแนะนำดังกล่าวเรียบร้อย