ชุดครุย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รายละเอียดการรับชุดครุย

1. กรณีรับชุดครุยด้วยตนเองที่ห้องเสื้อปริญญา ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. กรณีรับชุดครุยที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับได้วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

*** บัณฑิตต้องแสดงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในการรับชุดครุย

ผู้เข้ารับปริญญาโปรดทราบ

1. ห้ามนำเสื้อครุยไปซักหรือซักแห้ง ให้รีดเสื้อด้านในของตัวเสื้อ ชุดขาว ซักรีดได้ สูทให้ซักแห้ง

2. กำมะหยี่ยับ ห้ามรีด ให้ฉีดน้ำแล้วแขวนจะเรียบเอง

3. ถ้าผู้เช่าทำชำรุดเสียหาย ผู้เช่าต้องซื้อของชำรุดไปและห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ มิฉะนั้นจะถูกปรับหรือไม่รับคืน

4. เงินมัดจำการจองชุด ทางร้านจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รับเสื้อไปแล้วถ้าเปลี่ยนจะต้องเพิ่มเงิน

5. คืนเสื้อหลังรับปริญญาภายใน 15 วัน ถ้าเกินกำหนดจะถูกคิดค่าเช่าเพิ่มวันละ 50.- บาท

ติดต่อห้องเสื้อ ปริญญา
©2022 , made with ❤️ by PONTIP